Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Spoločnosť K&Sz Happy Home s.r.o. vydáva nasledovné

 

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

                                                                                  

 

 

Obchodný názov: K&Sz Happy Home s.r.o.

Sídlo: Eötvösova 2512/43, Komárno, 94501Slovenská republika

IČO: 50478061

Daňové identifikačné číslo: 2120341773

Identifikačné číslo Národného úradu na ochranu osobných údajov a slobody informácií (NAIH):

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Kállai Antal

Telefónne číslo: 0903 786 379

E-mail: info@doodoo.sk

 

Dátum zverejnenia: 20. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Úvod

Spoločnosť K&Sz Happy Home s.r.o. (ďalej len: Prevádzkovateľ alebo Dodávateľ) sa zaväzuje riadiť týmto dokumentom a prehlasuje, že všetky obsahové prvky tohto dokumentu sú vytvorené v súlade so znením a účelom platných právnych predpisov. Spracovanie osobných údajov v rozsahu požadovanom pre poskytovanie služieb sa realizuje na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tento dokument je nepretržite dostupný na adrese www.doodoo.sk.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, predovšetkým však s nasledovnými zákonmi:

 • Zákon č. CXII. z roku 2011 o informačnom samourčovacom práve a o slobodnom prístupe k informáciám;
 • Zákon č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach reklamnej činnosti;
 • Zákon č. C. z roku 2003 o elektronických komunikáciách.
 1. Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto dokumentu:

 • dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, priamo alebo nepriamo identifikovaná ktorýmkoľvek uvedeným osobným údajom;
 • osobný údaj: údaj vzťahujúci sa na dotknutú osobu – hlavne: meno dotknutej osoby, jej identifikátor alebo údaje prostredníctvom, ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;
 • súhlas: slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas s úplným alebo čiastočným spracúvaním svojich osobných údajov;
 • námietka: prehlásenie dotknutej osoby za účelom namietania spracúvania, alebo žiadosť o likvidáciu svojich osobných údajov;
 • Prevádzkovateľ (správca údajov): fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez štatútu právnickej osoby, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, vynesie rozhodnutia súvisiace so spracúvaním údajov (vrátanie prostriedkov spracúvania údajov), realizuje tieto rozhodnutia, resp. zabezpečí spracovanie osobných údajov vo vlastnom mene alebo sprostredkovateľom;
 • spracúvanie osobných údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi bez ohľadu na použitú metódu, najmä ich získavanie zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, obmedzenie ďalšieho využívania údajov, fotografovanie, vyhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu, ako aj záznam fyzických parametrov za účelom identifikácie osoby (napr. otlačky prstov alebo dlane, vzorky DNA, snímky očnej dúhovky);
 • postúpenie osobných údajov: sprístupnenie osobných údajov konkrétnej tretej strane;
 • zverejňovanie osobných údajov: umožnenie prístupu k údajom ktorejkoľvek tretej strane;
 • vymazanie osobných údajov: zrušenie osobných údajov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,
 • označenie údajov: identifikačné označenie údajov za účelom ich odlišovania;
 • blokovanie osobných údajov: identifikačné označenie údajov za účelom ich dočasného alebo trvalého pozastavenia spracúvania;
 • likvidácia osobných údajov: kompletná fyzická likvidácia daného dátového nosiča;
 • správa údajov: vykonávanie technických úloh v súvislosti s operáciami spracovania údajov, bez ohľadu na metódu a prostriedok použitý na uskutočnenie operácií, ako aj miesto, na ktorom sa vykonávajú, pokiaľ sa technické úlohy vykonávajú na údajoch;
 • spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnickej osoby, ktorá na základe zmluvy – vrátane zmluvy uzatvorenej v zmysle právneho predpisu – vykonáva spracovanie údajov;
 • subjekt zodpovedajúci za údaje: orgán vykonávajúci verejnú úlohu, ktorý vyprodukoval údaj, ktorý má byť povinne zverejnený vo verejnom záujme elektronickou cestou, resp. počas fungovania ktorého tento údaj vznikol;
 • subjekt odovzdávajúci údaje: orgán vykonávajúci verejnú úlohu, ktorý – ak nezverejní údaje subjekt zodpovedajúci za údaje – zverejní jemu doručené údaje na webovej stránke;
 • súbor údajov: súhrn všetkých údajov spravovaných v jednom registri;
 • tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez štatútu právnickej osoby, kto nie je dotknutou osobou, Prevádzkovateľom alebo spracovateľom osobných údajov.
 1. Pravidlá spracovania údajov

Osobné údaje sa môžu spracovať výlučne za konkrétnym účelom v záujme uplatnenia práva a plnenia povinnosti. Spracovanie údajov musí zodpovedať tomuto účelu vo všetkých jeho etapách. Zber a spracovanie údajov musí byť spravodlivé a zákonné.

Môžu sa spracovať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizovanie účelu spracovania údajov, sú vhodné na dosiahnutie tohto účelu a len do tej doby a v takom rozsahu, ktoré je potrebné k dosiahnutiu účelu.

Osobný údaj je možné spracovať:

 • ak s tým dotknutá osoba súhlasí, alebo
 • ak to nariadi zákon alebo na základe zmocnenia zákona v konkrétne stanovenom okruhu nariadenia miestnej samosprávy (ďalej len: povinné spracovanie údajov).

Osobný údaj je možné spravovať aj v prípade, ak je nemožné získať súhlas dotknutej osoby alebo si to vyžaduje neprimerané náklady a spravovanie osobných údajov

 • je potrebné na účely splnenia právnej povinnosti, vzťahujúcej sa na správcu údajov alebo
 • je potrebné za účelom uplatnenia legitímneho záujmu správcu údajov alebo tretej strany a uplatnenie tohto záujmu je pomerné s obmedzením práva na ochranu osobných údajov.

Ak dotknutá osoba z dôvodu nespôsobilosti na právne úkony alebo z iných neodstrániteľných dôvodov nie je schopná poskytnúť svoj súhlas, tak je možné počas existencie obmedzení podania súhlasu spravovať osobné údaje dotknutej osoby v miere potrebnej k ochrane vlastných alebo iných životne dôležitých záujmov, alebo v rozsahu nevyhnutnom k odstráneniu alebo predchádzaniu priameho nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo majetok osôb.

K platnosti právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas dotknutej neplnoletej osoby nad 16 rokov nie je potrebné schválenie alebo následné schválenie jej zákonného zástupcu.

Ak sa príjem osobných údajov uskutoční so súhlasom dotknutej osoby, môže správca údajov získané údaje – ak to zákon neustanovuje inak – spravovať

 • za účelom splnenia právnej povinnosti, vzťahujúcej sa na správcu údajov alebo
 • za účelom uplatnenia legitímneho záujmu správcu údajov alebo tretej strany, ak je uplatnenie tohto záujmu pomerné s obmedzením práva na ochranu osobných údajov bez ďalšieho osobitného súhlasu a to aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

V prípade pochybností treba predpokladať, že subjekt súhlas nedal.

 1. Okruh osobných údajov, cieľ, titul a doba spracovania údajov
  1. Spracovanie údajov súvisiacich s hlavnou činnosťou Prevádzkovateľa

Cieľ spracovania údajov: spravovanie osobných údajov je možné, len ak je to nevyhnutné k poskytovaniu služieb v zmysle VOP (ďalej len: hlavná činnosť). Spracovanie údajov sa v tomto prípade zameriava na  podporu spracovania a plnenia objednávok.

Právny titul spracovania údajov: spracovanie osobných údajov sa realizuje v zmysle dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby a na základe údajov zadaných Užívateľom.

Okruh spracovania údajov:

·         Prevádzkovateľ spravuje identifikačné údaje fyzickej osoby, bydlisko a telefónne číslo požadované z hľadiska identifikácie Užívateľa za účelom vytvorenia zmluvy, stanovenia a modifikácie obsahu zmluvy, sledovania plnenia zmluvy, vyúčtovania zmluvných poplatkov a uplatnenia súvisiacich pohľadávok.

·         Prevádzkovateľ spravuje identifikačné údaje fyzickej osoby súvisiace s využitím služby, bydlisko a ostatné údaje súvisiace s časom, trvaním a miestom využitia služby za účelom vyúčtovania zmluvných poplatkov.

·         Prevádzkovateľ ďalej spravuje osobné údaje, ktoré sú z technického hľadiska nevyhnutné k poskytovaniu služieb.

Doba spracovania osobných údajov: Dodávateľ vymaže spracované osobné údaje z evidencie do 5 rokov od plnenia zákazky.

Okruh osôb, ktorým budú sprístupnené dáta: spracované osobné údaje sú sprístupnené všetkým zamestnancom a vedúcim Prevádzkovateľa počas plnenia hlavnej služby.

Údaje Prevádzkovateľa:

Obchodné meno: K&Sz Happy Home s.r.o.

Sídlo: Eötvösova 2512/43, Komárno, 94501Slovenská republika

 

IČO: 50478061

Daňové identifikačné číslo: 2120341773

 

Telefónne číslo: 0903 786 379         

E-mail: info@doodoo.sk         

Oznámenie o zapojení spracovateľa údajov: Prevádzkovateľ môže pri plnení zákazky a vyúčtovaní poskytnutých služieb v rámci svojej hlavnej činnosti podľa bodu IV/a. využiť služby spracovateľa údajov (napr. dopravca, účtovník). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy spracovania osobných údajov týchto externých spracovateľov.

Spracovateľ(ia) údajov:

Obchodné meno: DPD Hungária Kft.           

Sídlo: Hu-1158 Budapest Késmárk utca 14.

Telefónne číslo: +36-1-501-6200

 

(Hermes Expressz)

Obchodný názov: Unisprint Kft.
Adresa: 1031 Budapest, Zsófia u. 34.

Telefónne číslo: +36309002624

 

b, Elektronický leták zaslaný Prevádzkovateľom

 Cieľ spracovania údajov: odoslanie letáku záujemcom, ktorý ich informuje o aktuálnych akciách a ponukách. Leták odoslaný Prevádzkovateľom obsahuje (môže obsahovať) aj obchodnú reklamu.

Právny základ spracovania údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby a §6 ods. (5) zákona č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach reklamnej činnosti.

Okruh spracovania údajov: meno a priezvisko dotknutej osoby, e-mailová adresa a (očakávaný) dátum narodenia jeho/jej dieťaťa.

Doba spracovania osobných údajov: do odvolania.

Okruh osôb, ktorým budú sprístupnené dáta: spracované osobné údaje sú sprístupnené všetkým zamestnancom a vedúcim Prevádzkovateľa počas doby poskytovania služieb.

Údaje Prevádzkovateľa:                                         

Obchodný názov: K&Sz Happy Home s.r.o.

Sídlo: Eötvösova 2512/43, Komárno, 94501Slovenská republika

IČO: 50478061

Daňové identifikačné číslo: 2120341773

Telefónne číslo: 0903 786 379

E-mail: info@doodoo.sk

      

 

 1. Ostatné pravidlá spracovania údajov

Informujeme dotknuté osoby, že spoločnosť Kaltonisz Happy Home Kft. na základe zmocnenia súdu, prokurátora, vyšetrujúceho orgánu, orgánu, ktorý rieši správne priestupky, správneho orgánu, Národného úradu na ochranu osobných údajov a slobody informácií (NAIH) a zákona môže na požiadanie a na základe právneho predpisu alebo právoplatného úradného rozhodnutia poskytnúť informácie o spracovaných údajoch.

O spracovaní údajov za iným účelom, neidentifikovanom v tomto dokumente poskytujeme informácie pri zbere osobných údajov.

 1. Informácie o opatreniach zameraných na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ zaisťuje prístupnými technickými prostriedkami bezpečnosť spracovania osobných údajov pri ich ukladaní a uchovávaní v súlade s relevantnými právnymi predpismi tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť súkromného sektora dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ musí prijať všetky potrebné opatrenia na zabránenie neoprávneného prístupu k osobným údajom a neoprávneného zásahu do osobných údajov.

Za účelom ochrany dátových súborov spracovaných elektronicky v rôznych evidenciách

Prevádzkovateľ zaistí pomocou vhodných technických riešení, aby – ak to zákon neumožňuje – údaje uložené v evidenciách nebolo možné priamo priradiť k dotknutým osobám.

 1. Práva dotknutých osôb a možnosti ich uplatnenia

Užívateľ má počas doby spracovania jeho osobných údajov nasledovné práva:

·         pred využitím služieb v zmysle týchto VOP, ako aj kedykoľvek počas ich využívania spoznať, za akým účelom a aké druhy údajov Dodávateľ spracováva, vrátane údajov, ktoré priamo nesúvisia s Užívateľom,

·         vyžadovať opravu svojich údajov,

·         vyžadovať likvidáciu svojich údajov, okrem zákonných výnimiek,

·         namietať spracúvanie osobných údajov.

Požiadavky na základe vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba predložiť na nasledovných kontaktných adresách. O vybavení požiadavky Prevádzkovateľ písomne informuje užívateľa do 30 dní od predloženia požiadavky.

 • E-mail: info@doodoo.sk
 • Poštová adresa: Eötvösova 2512/43, Komárno, 94501Slovenská republik
 • Telefónne číslo: 0903 786 379

Ďalšie práva Užívateľa podrobne upravuje §14 - §19 a §21 - §23 zákona č. CXII. z roku 2011 o informačnom samourčovacom práve a o slobodnom prístupe k informáciám.

V prípade porušenia právnych noriem alebo nesprávneho postupu pri spracovaní osobných údajov Užívateľ môže iniciovať konanie proti Dodávateľovi obrátením sa na Národný úrad na ochranu osobných údajov a slobody informácií (NAIH), alebo na miestne príslušný súd podľa trvalého alebo prechodného bydliska. Pred začatím konania je účelné pokúsiť sa o riešenie prípadu porušenia práva priamo s Prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje Národného úradu na ochranu osobných údajov a slobody informácií (NAIH):

Poštová adresa:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Adresa:                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefón:                       +36 (1) 391-1400

                                    +36 (1) 391-1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                             http://www.naih.hu

 

WebShop System
kandh